نظـرسنـجـی از مصــرف کننــدگــان

لورم ایپسوم دلر سیت امت، کونسکتتتور ادیپسینگ الیت، سد دیام نوناممی نیب.لورم ایپسوم دلر سیت امت، کونسکتتتور ادیپسینگ الیت، سد دیام نوناممی نیب.لورم ایپسوم دلر سیت امت، کونسکتتتور ادیپسینگ الیت، سد دیام نوناممی نیب.لورم ایپسوم دلر سیت امت، کونسکتتتور ادیپسینگ الیت، سد دیام نوناممی نیب.

  • امتیاز ۱(خیلی ضعیف) - امتیاز ۲(ضعیف) - امتیاز ۳(متوسط) - امتیاز ۴(خوب) - امتیاز ۵(خیلی خوب)
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .